Regulamin Górska Kamiennogórska Junior

 

Regulamin

I. Definicje

 1. Górska Kamiennogórska – nazwa długodystansowego marszu po wyznaczonej trasie w określonym limicie czasowym, zwanego dalej wydarzeniem.
 2. Uczestnik – osoba nieletnia, biorąca udział z opiekunem.
 3. Opiekun – osoba pełnoletnia, będąca opiekunem uczestnika.
 4. Organizator – osoba/osoby organizujące i przeprowadzające wydarzenie oraz ponoszące odpowiedzialność za jego przebieg zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Regulamin – zbiór zasad i reguł ustanowionych przez organizatora w celu zapewnienia dobrej realizacji wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestników, obowiązujących w trakcie wydarzenia.
 6. Limit czasowy – nieprzekraczalny odcinek czasowy, w którym należy pokonać trasę.
 7. Trasa – wyznaczona przez Organizatora droga w obrębie powiatu kamiennogórskiego, prowadząca szlakami turystycznymi, drogami leśnymi oraz drogami publicznymi.
 8. Pakiet podstawowy – pakiet, którego wykupienie gwarantuje udział w wydarzeniu.
 9. Zasady bezpieczeństwa i wymogi sanitarne – zbiór przepisów dotyczących zachowania

  II. Dane lokalizacyjne i czasowe
 1. Biuro wydarzenia –  Pustelnik , 58-410 Marciszów, 02,05.2024 (Czwartek) godz. 9:00 – 10:45
 2. Start / meta –Pustelnik , 58-410 Marciszów, 02,05.2024 (Czwartek), godz. 11:00; meta: 02.05.2024 (czwartek), godz. 16:00
 3. Limit czasowy: 5 godzin.
 4. Trasa – obszar Powiatu Kamiennogórskiego; Gmina Marciszów

III. Zapisy i rejestracja

 1. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji uczestnika.
 3. Administratorem danych uczestnika jest organizator, który zobowiązuje się do wykorzystania ich jedynie w celu rejestracji uczestnika oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 4. W kwestiach spornych lub problematycznych zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
 5. Rejestracja następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wybraniu pakietu z menu dostępnego na stronie.
 6. W menu dostępny jest pakiet podstawowy, gwarantujący udział w wydarzeniu, oraz gadżety związane z wydarzeniem.
 7. Warunkiem pełnej rejestracji jest opłacenie wybranego pakietu za pomocą dostępnej na stronie organizatora metody płatności (przelewy 24).
 8. Płatności za zakupiony pakiet należy dokonać najpóźniej w terminie 24 godzin od zakupu.
 9. Imię i nazwisko uczestnika pojawi się na liście startowej najpóźniej 24 godziny po rejestracji i zaksięgowaniu wpłaty.
 10. Rejestracja uczestników rozpocznie się 4 Kwietnia, we wtorek, o godzinie 17:00.
 11. Limit dostępnych dla uczestników miejsc wynosi 150.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowych podstawowych pakietów startowych w liczbie 15 sponsorom, patronom, współorganizatorom, partnerom, służbom GOPR.
 13. Rejestracja uczestników zostanie zamknięta automatycznie po wykupieniu ostatniego pakietu podstawowego.
 14. Pakiety podstawowe oraz wybrane z menu na stronie elementy pakietu rozszerzonego będzie można odebrać w godzinach otwarcia biura wydarzenia (patrz: dane lokalizacyjne).

  IV. Odbiór pakietów startowych
 1. Odbiór pakietów startowych możliwy jest jedynie w biurze wydarzenia (patrz: dane lokalizacyjne).
 2. Pakiety można odebrać tylko osobiście.
 3. Uczestnik zobowiązany jest pisemną zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Górskiej Kamiennogórskiej. Niniejszy dokument, wraz z wymaganym regulaminowo osprzętem i oświadczeniem (patrz: VI.4 i VI.6) należy okazać w celu odebrania pakietu.
 4. Podczas odbierania pakietów startowych uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz stosowania się do poleceń organizatora i wolontariuszy.

V. Strefa startu / strefa mety

 1. Uczestnicy w strefie startu/mety zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących w dniu wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia odrębnych stref startu oraz podziału uczestników na grupy, jeśli będą wymagały tego aktualne przepisy sanitarne i przepisy o zgromadzeniach.
 3. Udział w wydarzeniu uznaje się za zakończony z chwilą przekroczenia linii mety oraz zgłoszeniu tego faktu w biurze wydarzenia lub zgłoszeniu rezygnacji z dowolnego miejsca trasy.
 4. Nieprzekraczalny limit czasowy wynosi 5 godzin, liczonych od godziny startu. Po tym czasie wydarzenie zostaje oficjalnie zakończone.

  VI. Uczestnicy – oświadczenia, ekwipunek, wymogi
 1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu pod warunkiem pozostawania pod opieką osoby pełnoletniej oraz pisemnej zgody prawnych opiekunów i wykupieniu pakietu startowego.
 2. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 3. Opiekun wypełnia i podpisuje deklaracje o opiece nad nieletnim.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie że bierze udział w wydarzeniu. Przynieść podpisaną zgodę prawnych opiekunów na udział w wydarzeniu oraz pisemnej deklaracji o opiece nad nieletnim przez opiekuna.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku w relacjach z wydarzenia zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą następującego ekwipunku:
  • czerwone światło lub odblask, umieszczone w widocznym miejscu plecaka lub stroju uczestnika;
  • koc NRC;
  • strój adekwatny do warunków atmosferycznych;
  • własny kubek ( brak jednorazowych kubków na punktach kontrolnych).
 7. Uczestnik otrzymuje w pakiecie podstawowym :
  • mapa z wyznaczoną trasą i lokalizacją punktu z wodą
  •  numer startowy
  • dane kontaktowe do organizatorów (numery telefonów wydrukowane na otrzymanych materiałach)
  • ubezpieczenie NW na czas udziału w wydarzeniu
  • owoce na trasie
  • przypinka z logo wydarzenia
  • chusta wielofunkcyjna
  • woda bez ograniczeń
  • ciepła herbata
  • baton energetyczny
  • fotorelacja
 8. Opiekun Uczestnika znajdujący się na trasie zobowiązany jest bezwarunkowo poinformować organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzeniu jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. W przeciwnym razie po zamknięciu limitu czasowego organizator uznaje uczestnika za zagonionego oraz rozpoczyna przewidziane prawem interwencje. Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji GOPR.

  VII. Zasady poruszania się na trasie, punkty kontrolne, punkt żywieniowy
 1. Trasa wydarzenia przebiega szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi, drogami publicznymi.
 2. Uczestnik oraz jego opiekun  zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dla każdego rodzaju dróg, którymi przebiega trasa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii widoczności pieszego oraz zwierzęcia towarzyszącego na drogach publicznych.
 3. Uczestnika oraz opiekuna obowiązują następujące zakazy:
 4. rozpalania ognisk;
 5. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, terenach prywatnych;
 6. biwakowania;
 7. Na trasie przewidziane są następujące punkty kontrolne, i żywieniowe:
 8. punkty kontrolne – cztery punkty kontrolne, zaznaczonych na mapie.
 1. Punkty kontrolne będę odpowiednio oznakowane oraz znajdować się będą na nich znaczniki lub pieczątki
 2. Każdy z uczestników zobowiązany odbić znacznik na karcie kontrolnej i podać swój numer startowy
 3. Na każdym z punktów uczestnik będzie mógł zostawić swoje oraz znalezione na trasie śmieci, o ile sam zdecyduje się je zbierać. Organizator zwraca się do uczestnika z prośbą o segregację w. wym. odpadów.
 4. Punkty kontrolne, czynne są do momentu przejścia ostatniego uczestnika, nie licząc uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w wydarzeniu podczas jego trwania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do etapowego zamykania punktów kontrolnych trasy przez osobę stosownie oznaczoną, która będzie jednocześnie ostatnim klasyfikowanym na danym punkcie uczestnikiem wydarzenia.

VIII. Przepisanie pakietu, zasady reklamacji

 1. Przepisanie zakupionego pakietu podstawowego i pakietu w wersji rozszerzonej możliwe jest do dnia 24 Kwietnia 2024 roku, do godz. 24:00.
 2. Chęć przepisania należy zgłosić pisząc e-maila na adres: gorska.kamiennogorska@gmail.com i podając dane osoby rezygnującej oraz osoby, na którą pakiet podstawowy/rozszerzony ma zostać przepisany(Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Istnieje możliwość rezygnacji z dokonanego już zakupu poszczególnych elementów pakietu rozszerzonego. Deklarację rezygnacji wraz z podanym numerem konta do zwrotu wpłaconej kwoty, pomniejszonej o 10 % są to koszty manipulacyjne, należy przesłać na adres gorska.kamiennogorska@gmail.com do dnia 24 kwietnia 2024 do godz. 24:00.
 4. Dokonanie reklamacji możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, tj. w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, przy czym ostatecznym terminem rozpatrzenia reklamacji jest dzień 02,05,2024. Po tym terminie, tj. dacie rozpoczęcia wydarzenia, reklamacje nie będą uwzględniane.

  IX. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie prowadzi pomiaru czasu pokonania trasy przez poszczególnych uczestników.
 2. Organizator nie prowadzi klasyfikacji uczestników. Tym samym Górska Kamiennogórska pozbawiona jest jakiegokolwiek wymiaru rywalizacji i współzawodnictwa.
 3. Organizator nie udziela informacji o kolejności dotarcia na metę poszczególnych uczestników.
 4. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. W przypadku niedojścia stron do porozumienia, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Treść poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu może ulec zmianie, przy czym organizator zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym uczestników za pośrednictwem dostępnych mu mediów społecznościowych oraz witryny internetowej.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Górska Kamiennogórska

e-mail gorska.kamiennogorska@gmail.com